De-Orllewin

Prif Straeon

Cyflog cyfartal: Dynion yn ennill

Gweithwyr prifysgol

18 o ddynion yn ennill tribiwnlys cyflogaeth yn erbyn Prifysgol y Drindod Dewi Sant ar ôl dweud eu bod yn derbyn llai o arian na menywod am yr un gwaith.

 • 23 Ebrill 2014

Tŷ Hafan: Di-euog o gyhuddiadau

Cyfarwyddwr gofal hosbis plant yng Nghymru wedi ei cael ei chliro gan y Cyngor Nyrsio a Bydwreigiaeth o gyhuddiadau yn ymwneud â'r ffordd gafodd merch yn ei harddegau ei thrin.

 • 23 Ebrill 2014

Tân mewn adeilad gwag yn Abertawe

Mae dros 25 o ddiffoddwyr yn taclo tân mewn adeilad mawr gwag yn Abertawe.

 • 22 Ebrill 2014

Dynion 'wedi derbyn llai o dâl'

18 o weithwyr Prifysgol y Drindod Dewi Sant yn honni bod eu cyflogwr wedi gwahaniaethu yn eu herbyn ar sail rhyw.

 • 22 Ebrill 2014

Niwed i geffylau: Carchar gohiriedig

Lindsay Rebecca Morgan yn derbyn dedfryd o 18 wythnos o garchar, wedi ei ohirio am ddwy flynedd, am droseddau'n ymwneud â lles anifeiliaid.

 • 22 Ebrill 2014

Gwrthdrawiad: Dyn wedi marw

Gyrrwr beic modur wedi marw yn dilyn gwrthdrawiad yn Llanedi yn Sir Gâr fore Sadwrn.

 • 19 Ebrill 2014

Cyhoeddi enw wedi marwolaeth Gwbert

Mae'r heddlu wedi cyhoeddi enw'r gŵr fu farw yn dilyn damwain yng Ngwbert, Ceredigion ar Ebrill 19.

 • 22 Ebrill 2014

Gwrthdrawiad marwol: Ffordd ynghau

Yr A487 rhwng Felindre Farchog ac Aberteifi ynghau wedi gwrthdrawiad marwol rhwng car a beic modur b'nawn Gwener.

 • 18 Ebrill 2014

Gwrthdrawiad difrifol: Dynes wedi marw

Mae dynes 21 oed gafodd anafiadau difrifol mewn gwrthdrawiad yn Abertawe nos Iau wedi marw yn yr ysbyty yng Nghaerdydd.

 • 18 Ebrill 2014

Y Gleision: 'Dim gobaith' i'r dynion

Mab dyn gafodd ei ladd ym mhwll y Gleision yn dweud iddo sylweddoli ar ôl gweld lefel y dŵr nad oedd gobaith i'r gweithwyr ddod allan o'r pwll yn fyw.

 • 17 Ebrill 2014

'Angen cynllun iaith ymhob sir'

Mae'r cynllun iaith gafodd ei dderbyn gan gyngor llawn Sir Gâr yn un ddylai gael ei efelychu gan siroedd eraill Cymru, meddai mudiad Dyfodol i'r Iaith.

 • 17 Ebrill 2014

Cwest: 'diffyg triniaeth brydlon'

Arbenigwr yn dweud ei bod yn debygol fod diffyg triniaeth feddygol brydlon wedi cyfrannu at farwolaeth dyn busnes 82 oed.

 • 16 Ebrill 2014

Menter iaith: Sefyllfa 'gadarn'

Mae Menter Cwm Gwendraeth yn pwysleisio'i bod mewn sefylla ariannol "gadarn" yn dilyn ymddiswyddiad Prif Weithredwr a Chadeirydd y Fenter.

 • 16 Ebrill 2014

Agor ffordd ar newydd wedd

Gwelliannau i'r A477 rhwng Sanclêr a Rhos-goch yn gwella diogelwch ac yn lleihau amseroedd teithio, yn ôl Llywodraeth Cymru.

 • 16 Ebrill 2014

Agor cwest i farwolaeth sydyn bachgen

Cafodd cwest i farwolaeth sydyn y bachgen 15 oed o Abertawe, James Lock, ei agor a'i ohirio ddydd Mawrth.

 • 15 Ebrill 2014

Sir Gâr yn derbyn argymhellion iaith

Mae Cyngor Sir Gâr wedi derbyn argymhellion adroddiad ar yr iaith Gymraeg.

 • 15 Ebrill 2014

Damwain: dyn mewn cyflwr difrifol

Dyn mewn cyflwr difrifol ar ôl cael ei daro gan fan las yn Nhreforys bnawn dydd Mawrth.

 • 15 Ebrill 2014

Ffrae dros y Gymraeg yn Nhresaith

Mae sylwadau ymwelydd am y Gymraeg mewn siop yn Nhresaith, Ceredigion, ddydd Sul wedi ennyn beirniadaeth ar wefannau cymdeithasol.

 • 14 Ebrill 2014

Gwrthdrawiad Treforys: Apelio am dystion

Mae Heddlu'r De'n apelio am dystion wedi gwrthdrawiad difrifol yn Nhreforys, Abertawe brynhawn dydd Llun.

 • 15 Ebrill 2014

'Ffraeo' rhwng chwaraewyr Abertawe

Mae Clwb Pêl-droed Abertawe wedi cyfaddef bod rhai chwaraewyr wedi bod yn ffraeo ymysg ei gilydd yn ystod sesiynau hyfforddi.

 • 15 Ebrill 2014

Ailagor ystafell wely Dylan Thomas

Mae'r ystafell wely lle'r ysgrifennodd Dylan Thomas y mwyafrif o'r gwaith a gyhoeddwyd ganddo wedi ailagor yn ei hen gartref yn Abertawe.

 • 14 Ebrill 2014

Sylwadau sarhaus: Arestio merch

Mae merch 17 oed wedi cael ei harestio a'i rhyddhau fel rhan o ymchwiliad i sylwadau sarhaus ar y we wedi marwolaeth bachgen yn Abertawe.

 • 13 Ebrill 2014

A ddylid erlyn achosion hanesyddol?

Yr AS Nigel Evans, gafwyd yn ddieuog o dreisio ac ymosod yn rhywiol, yn galw am ymchwiliad a ddylai Gwasanaeth Erlyn y Goron gael yr hawl i ymchwilio i achosion hanesyddol o gam-drin rhywiol.

 • 14 Ebrill 2014