Gwleidyddiaeth

Prif Straeon

Honiadau AS am ofal wedi eu gwrthod

Ann Clwyd

Nid yw nifer o gwynion gafodd eu gwneud gan Aelod Seneddol Llafur am y gofal gafodd ei gŵr mewn ysbyty cyn iddo farw, wedi cael eu cefnogi gan ymchwiliad annibynnol.

 • 23 Ebrill 2014

Arestio cadeirydd Cymdeithas yr Iaith

Mae cadeirydd Cymdeithas yr Iaith Gymraeg wedi cael ei arestio yng Nghaerdydd ar amheuaeth o achosi difrod troseddol.

 • 23 Ebrill 2014

Mwy o dai'n cael eu gwerthu yng Nghymru

Cynnydd o 21% yn nifer y tai gafodd eu gwerthu yng Nghymru rhwng Ionawr a Mawrth eleni o'i gymharu â llynedd.

 • 23 Ebrill 2014

'Gweld yr hyn y dymunwn ei weld'

Dr Barry Morgan yn dweud nad yw dyfynnu adnodau yn datrys anghydfodau moesol yn ei anerchiad i aelodau Corff Llywodraethol yr Eglwys yng Nghymru.

 • 23 Ebrill 2014

Newidiadau i gyfiawnder teuluol

Fe ddywed gweinidogion y bydd newidiadau i gyfiawnder teuluol yng Nghymru a Lloegr yn rhoi lles plant wrth galon y system.

 • 22 Ebrill 2014

Datganoli cyflogau athrawon: "anochel"

"Anochel" y bydd penderfyniadau am gyflogau ac amodau athrawon yn cael eu datganoli i Gymru yn ôl yr undeb athrawon UCAC.

 • 20 Ebrill 2014

Rhestr Llafur: 'dim angen poeni'

Barwnes Llafur yn dweud nad oes gan y blaid "unrhywbeth i boeni yn ei gylch" o ganlyniad i gynlluniau i gynyddu nifer y merched sydd yn cael eu hethol fel gwleidyddion.

 • 20 Ebrill 2014

Agor mwy o ganolfannau garddio Sul Pasg

Y Gymdeithas Masnachu Garddwriaethol yn galw ar Lywodraeth San Steffan i lacio rheolau masnachu fel bod canolfanau garddio mawr yn medru bod ar agor Sul y Pasg.

 • 20 Ebrill 2014

Newid hinsawdd yn ganolbwynt anerchiad

Archesgob Cymru am i bobl wneud popeth yn eu gallu i atal newid hinsawdd.

 • 20 Ebrill 2014

Andrew RT Davies yn 'gwastraffu amser'

Yr Aelod Cynulliad Nick Ramsay yn awgrymu mewn colofn papur newydd fod arweinydd y Ceidwadwyr yng Nghymru yn "gwastraffu amser" trwy alw am newid enw'r Cynulliad yn senedd.

 • 17 Ebrill 2014

Cynghorau: Elw o daliadau parcio

Astudiaeth o ffigyrau taliadau parcio yn dangos bod rhan fwyaf o gynghorau lleol Cymru yn gwneud elw.

 • 17 Ebrill 2014

Remploy: Ymestyn cynllun

Llywodraeth Cymru'n ymestyn dyddiad cau cynllun sy'n rhoi cyfle i gyflogwyr ymgeisio am arian i helpu cyn-weithwyr Remploy i ddod o hyd i waith.

 • 17 Ebrill 2014

Nifer y di-waith yn gostwng

Mae nifer y di-waith yng Nghymru wedi gostwng 6,000 rhwng Rhagfyr a Chwefror.

 • 16 Ebrill 2014

Cytuno tir comin ar gyfer trac rasio

Cyngor Blaenau Gwent wedi cytuno mewn egwyddor i rhoi tir comin ar gyfer adeiladu trac rasio yn yr ardal.

 • 17 Ebrill 2014

£3m i annog mwy i fyd chwaraeon

Gyda 100 diwrnod tan ddechrau Gemau'r Gymanwlad mae Chwaraeon Cymru wedi cyhoeddi buddsoddiad o £3m i annog mwy o bob cefndir i gymryd rhan.

 • 14 Ebrill 2014

Uno cynghorau: Galw am 'eglurder'

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru wedi galw am eglurder oddi wrth y prif weinidog Carwyn Jones am gynlluniau i uno cynghorau.

 • 13 Ebrill 2014

Prynu safle Hotpoint am £1.6m

Mae'r Llywodraeth wedi cyhoeddi ei bod wedi prynu safle Hotpoint ym Modelwyddan am £1.55m er mwyn creu swyddi yno yn y dyfodol.

 • 14 Ebrill 2014

Ceidwadwyr: Agored i glymblaid?

Arweinydd y Ceidwadwyr Cymreig yn awgrymu yn ei araith i gynhadledd y blaid y byddai'n agored i glymblaid ar ôl etholiadau'r Cynulliad yn 2016.

 • 12 Ebrill 2014

Iechyd: 'Sgandal genedlaethol'

Mae'r Prif Weinidog David Cameron wedi beirniadu gwasanaeth iechyd Cymru yng nghynhadledd wanwyn y Ceidwadwyr Cymreig.

 • 11 Ebrill 2014

Yr ymateb i Adroddiad Nuffield

Ymateb gwleidyddion ac eraill i adroddiad Ymddiriedolaeth Nuffield am berfformiad y GIG yn Lloegr, yr Alban, Cymru a Gogledd Iwerddon dros gyfnod o 20 mlynedd.

 • 11 Ebrill 2014

Cynllun swyddi i 'helpu 4,000 arall'

Cynllun Twf Swyddi Cymru, sy'n helpu pobl ifanc sydd heb waith yng Nghymru, yn cael ei ymestyn ar gost o £12.5 miliwn.

 • 10 Ebrill 2014